Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Πολιτική Εμπιστευτικότητας και Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων

Διευκρινήσεις για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (ως Υπεύθυνου και Εκτελούντα την Επεξεργασία, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679)

1. Γιατί η ΚΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. θα επεξεργαστεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ)

Η ΚΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ζητάει από τους πελάτες και προμηθευτές της (ατομικές επιχειρήσεις, μονοπρόσωπες ΕΠΕ και μονοπρόσωπες ΙΚΕ) δεδομένα με σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και των προμηθευτών της.

δεδομένα τα οποία συλλέγουμε

Τα δεδομένα που συλλέγουμε αφορούν τα παρακάτω:

-Ονοματεπώνυμο του πελάτη/ προμηθευτή,
-ΑΦΜ
-ΔΟΥ
-Διεύθυνση,
- Τηλέφωνο,
-email
-επαγγελματική δραστηριότητα
-λοιπές πληροφορίες

Για τον κάθε έναν πελάτη της τηρείται, αρχείο το οποίο βρίσκεται τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή

2. Σε τι είδους επεξεργασία των δεδομένων μου θα προβεί η ΚΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Αφού ο πελάτης/ προμηθευτής δώσει τα δεδομένα στην ΚΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. το εξουσιοδοτημένο προσωπικό, θα προχωρήσει, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων του πελάτη/ προμηθευτή και με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων, ηµιαυτοµατοποιηµένων μέσων όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών.Μέσω αυτών των αυτοματοποιημένων/ ηµιαυτοµατοποιηµένων διεργασιών, η ΚΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.δύναται να λαμβάνει αποφάσεις πιο σύντομα, με μεγαλύτερη ακρίβεια, διαφάνεια και συνέπεια.

3. Για πόσο χρόνο θα κρατά η ΚΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. τα δεδομένα του εξεταζόμενου σε αρχείο

Η χρονική διάρκεια τήρησης των αρχείων είναι για είκοσι χρόνια τόσο σε έντυπη όσο και ηλεκτρονική μορφή. Η ΚΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. είναι σύννομη με την ελληνική νομοθεσία για την διατήρηση των δεδομένων, όπως αυτό ορίζεται από την κείμενη ελληνική νομοθεσία.

4. Ποια δικαιώματα έχει ο πελάτης σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων του

Ο πελάτης μπορεί να ασκήσει, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα: το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθει ποια δεδομένα του επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους), διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων που έχει δώσει), διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία της ΚΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη), περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.), φορητότητας (να λάβει ο πελάτης τα δεδομένα του σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο).

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για τον πελάτη/ προμηθευτή, με την αποστολή e-mail στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.

Εφόσον ο πελάτης/ προμηθευτής, ασκήσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματά του αυτά, η ΚΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος του πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού πρώτα ενημερωθεί η ΚΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

Πέραν αυτών, ο πελάτης/ προμηθευτής μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθεί στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του για τους σκοπούς της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ανακαλώντας της συγκατάθεσή του. Ωστόσο, αυτό θα οδηγήσει στην λήξη της παροχής υπηρεσίας προς τον πελάτη/ προμηθευτή, και στην μη παροχή υπηρεσιών από την ΚΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. επειδή (σύμφωνα και με όσα προαναφέρθηκαν) καμία υπηρεσία δεν λειτουργεί χωρίς επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του πελάτη (υποκειμένου των δεδομένων).

5. Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων του πελάτη

Η ασφάλεια των δεδομένων είναι για την ΚΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δέσμευση. Για να επιτευχθεί αυτό εφαρμόζονται όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων η ΚΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Κατ` αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιούμε μια σειρά από τεχνολογίες ασφαλείας και διαδικασίες που μας βοηθούν να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή γνωστοποίηση. Οι πληροφορίες σας συλλέγονται σε έντυπα έγγραφα, μετατρέπονται σε ασφαλή ηλεκτρονική μορφή.

6. Πού διαβιβάζονται τα δεδομένα

Τα δεδομένα του εξεταζόμενου διαβιβάζονται σε τμήματα της ΚΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. που είναι αρμόδια για την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας και για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργάζονται από το προσωπικό, το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο για τον χειρισμό προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε διαβίβαση η ΚΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. λαμβάνει πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.

7. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους

Η ΚΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν δίνει δεδομένα σε τρίτους.

8. Άρνηση παροχής δεδομένων από τον πελάτη/ προμηθευτή

Ο πελάτης/ προμηθευτής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να παρέχει προσωπικά του δεδομένα και στοιχεία όπως αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Όμως θα πρέπει να γνωρίζει πως στην περίπτωση που δεν παρέχει κάποια ή/ και όλα εκ των προσωπικών του δεδομένων, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την παράγωγη των προϊόντων της εταιρείας, η ΚΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. έχει το δικαίωμα να μην εξυπηρετήσει τον πελάτη. Ο πελάτης ενημερώνεται εγγράφως από τον DPO της εταιρείας. Το ίδιο ισχύει και για τον προμηθευτή της εταιρείας.

9. Πολιτική για τα COOKIES

Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή ου χρήστη. Η χρήση των cookies διευκολύνει την ιστοσελίδα να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του πελάτη, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις αναζήτησης του πελάτη. Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, που επιτρέπουν στον πελάτη να κάνει περιήγηση και να χρησιμοποιήσει τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική ταυτότητα του πελάτη. Χωρίς αυτά τα cookies, η εταιρεία ΚΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν μπορεί να προσφέρει αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπού της. Ο πελάτης μπορεί να ενεργοποιήσει, να απενεργοποιήσει ή και να σβήσει εντελώς τα cookies μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί.

10. Υποβολή καταγγελίας/διαμαρτυρίας

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της ΚΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. email: kanidisathanasios@gmail.com

Επίσης, ο πελάτης διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές, όπου μπορεί να υποβάλει τα σχετικά παράπονα. Για την Ελλάδα: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Т.К. 115 23, Αθήνα), είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr)